افغانستان در حال حاضر با چالش‌های متعدد در حوزه محیط زیست از جمله #آلودگی هوای شهری، #تغییر_اقلیم، از دست رفتن #تنوع_حیات، #صحراگرایی و مدیریت زباله‌های جامد و مایع و… روبرو است.

برای فایق آمدن به این چالش‌ها، ضرورت است تا راهکارها و راه حل های جدید روی دست گرفته شود؛ به همین منظور، اداره ملی حفاظت محیط زیست پلاتفورم (Platform)رضاکارانه متخصصین محیط زیستی داخلی و افغان‌های مقیم خارج از افغانستان را ایجاد می‌نماید.

از شما صمیمانه دعوت می‌شود تا به شبکه متخصصین محیط زیستی اداره ملی #حفاظت_محیط_زیست به حیث عضو بپیوندید.

این اداره نظریات، دانش مسلکی، تجارب و دیدگاه های سازنده شما را در مورد طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط به حفظ محیط زیست و رفع چالش‌های موجود دریافت خواهد کرد.

برای پیوستن به شبکه متخصصین محیط زیستی میتوانید، از مجراهای ارتباطی ذیل به تماس شوید.

آدرس الکترونیکی:
m4e@nepa.gov.af
فیسبوک گروپ:
https://www.facebook.com/groups/m4e.af
لینک گروپ واتس اپ:
https://chat.whatsapp.com/DEinxsBN3xKLssulieQJnO
شماره تماس: 0093744831457

لینک برای ثبت نام:
https://neis.nepa.gov.af/…/roster_of_experts/roster_of_expe…