تذکره غیابی

رهنمود  تقاضا برای تذکره غیابی

  1. متقاضیان تذکره غیابی، این فورم را از وبسایت سفارت و قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در لندن دریافت می توانند.
  2. فورم تثبیت هویت و سایر خدمات نظر به طرزالعمل های اداره ثبت احوال نفوس جهت یونیفورم، سهل سازی و تسریع روند تثبیت هویت و توزیع تذکره غیابی و سایر خدمات طرح و دیزان شده، و متقاضیان محترم میتوانند با ثبت و درج معلومات لازم در این فورم جهت تثبیت هویت و اخذ تذکره غیابی در شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن مراجعه و تقاضا نمایند.
  3. شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، اسناد و تقاضا نامه های متقاضیان را جهت طی مراحل بعدی به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت داخله و توزیع شناسنامه الکترونیکی ارسال می نمایند.
  4. فقط متقاضیانی می توانند تذکره جدید اخذ نمایند که قبلا تذکره تابعیت افغانستان را اخذ نه نموده باشند، در صورت که قبلا تذکره اخذ کرده باشند، در شماره بیستم فورم تثبیت هویت، گزینه “اخذ تذکره مثنی” را انتخاب کنند و در شماره بیست و یکم فورم تثبیت هویت، دلیل تقاضای مجدد را مشخصا نشانی نموده کاپی تذکره قبلی را ضمیمه فورم نمایند. نظر به قانون ثبت احوال نفوس داشتن دو ثبت در این اداره، از اساس جعل بوده و جرم پنداشته می شود و متخلف مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
  5. متقاضی میتواند کاپی تذکره های دو تن از اقارب شخص متقاضی (پدر و برادر و خواهر) را برای تثبیت هویت به این اداره ارسال نمایند تا جهت تسریع روند در صورت پیدا نشدن اساس یکی از اقارب شخص متقاضی به اسناد دومی مراجع گردد.
  6. تثبیت هویت به رویت اقارب غیر اصولی (مادر، خاله، ماما، پسر ماما، پسر خاله و سایر اقارب مادری) قابل اجرا نمی باشد
  7. فورم تثبیت هویت بدون کاپی تذکره اقارب اصولی (پدر و برادر و خواهر) غیر قابل اجرا می باشد. درج معلومات اساس در فورم تثبیت هویت جهت پیدا کردن اساس کافی نبوده به همین منظور جهت سهل سازی روند تثبیت هویت و توزیع تذکره غیابی ارسال کاپی تذکره های اقارب اصولی ضروری می باشد.
  8. فیس برای تقاضای تذکره غیابی مبلغ ۲۰ پوند است. فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

فورم تثبیت هویت و یا تذکره غیابی را از اینجا دریافت نمائید

دکمه بازگشت به بالا