امروز : یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶
Home » خدمات قونسلی » وکالت پانه

وکالت پانه

وکالت پاڼه هغه سند دی چه په هغه کښی موکل د خپل حقوقی او اداری کارونو د پاره یو بل کس په عنوان د وکیل معرفی او تعیین کوی او د موکل په غیاب کښی وکیل د هغه وظایف اجراء کوی. عموما موکل خپل ټول او یا هم یوه حصه د خپلو اختیاراتو و کیل ته ورسپاری. دا اختیارات عبارت د املاکو د خرڅولو، د کوزدی او داسی نور.

د ذکر وړ ده  دافغانستان اسلامی جمهوریت سفارت د قونسلی شعبه په لندن کښی د کوزدی رسمی سند نه صادر وی، په دی هکله صرف وکالت پاڼه صادر وی چه وکیل د موکل په نمایندگی د افغانستان ذیربط مراجعو کښی اقدام وکړی.

د وکالت پاڼی د صدور مرحلی:

پسله صادریدو د وکالت پاڼی د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت لخوا په لندن کښی، وکیل باید د افغانستان اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د قونسلی شعبی تر اصل د وکالت پاڼی ارایه او تائید کړی د هغه نه وروسته بیا و اړوند مراجع ته ارایه شی (محکمه، ادارات، وزارتونه، ستره محکمه او نور ارګانونه).

توجه: په هغه صورت کښی چه اشتباه او یا غلطی په غوښتنلیک او نورو مدارکو کښی موجود وی او وکالت پاڼه صادرشی، فیس ئی دوباره نه مسترد کیږی.

د وکالت پاڼی د صادرولو د پاره ضروری شرایط :

  • د ملاقات وخت تعیین کول د قونسلی شعبه سره د انلاین سیستم له لاری
  • د موکل حضور حتمی دی (موکل بالغ، عاقل، او د شرعی تصرفاتو لرونکی)
  • د دوو شاهدانو حضور. شاهدان باید یوه قطعه عکس، د هویت تائید پاڼه او سند تائید د محل اوسیدو ولری.
  • د غوښتنلیک فورم ډکول
  • دوی قطعه عکسونه د موکل (غوښتونکی)
  • غوښتنلیک پاڼه د موکل (غوښتونکی) له طرفه عنوانی د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت په لندن کښی چه په هغه کښی موضوع د وکالت پاڼی او حدود او مسئولیت د وکیل بیان شوی وی. که چیری موضوع په ارتباط د ملک او مالکیت وی، کاپی، شمیره او نیته د مربوطو اسناد (قباله، حصر وراثت او نورو) په مشخص ډول ارایه شی.
  • د موکل تذکره چه په بهرنیو چارو وزارت کښی تائید شوی وی.
  • د اوسیدو یا اقامت محل اسناد – بریښنا بل، گاز بل، بانک ورقه او نور
  • فیس ئی ۱۰۰ پوند دی. فیس کولای شی د بانکی کارت له لاری په قونسلی شعبه کښی و یا هم په مربوطه بانک کښی تحویل کړی. نقدی پیسی نه اخستل کیږی.

نوت: اصل سند پسله تکمیلدو د موکل ته ورکول کیږی. د لاسلیک نه وړاندی موکل په دقیقه ټوگه محتوا ولولی او وروسته د تائیدو نه اجرا شی. ورکول شوی مبلغ بیرته نه مستردیږی. که چیری تاسو پسله تکمیل د اسنادو وغواړی د وکالت پاڼی په محتوا کښی تغییر راولی، باید د نوی وکالت پاڼه غوښتنه وشی.