نحوه تقاضای ویزه

قبل از درج تقاضا برای ویزه، لطفا به موارد ذیل توجه نمائید:

 • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین ویا با تماس به شماره (۰۲۰۷۵۸۴۰۱۴۶)
 • پروسس عادی ویزه ممکن تا دو هفته وقت بگیرد
 • خدمات سریع ویزه طی سه روز انجام میشود
 • فیس پرداخت شده مسترد نمی شود
 • فیس توسط کارت بانکی (کریدیت و یا دیبیت کارت) در شعبه قونسلی و یا در یکی از نزدیکترین شعبات بانک پرداخت میشود. شعبه ویزه به هیچ وجه پول نقد ویا چک نمی پذیرد
 • اگر درخواستی شما توسط پست ارسال میشود، باید دو پوستل آردر جداگانه (یکی فیس ویزه و دیگری پول پست برای برگرداندن اسناد شما) ضمیمه درخواستی ارسال گردد. توجه داشته باشید که فورمه درخواستی شما به دقت خانه پری شده و تمامی اسناد لازم ضمیمه آن باشد.  فیس دقیق و هزینه پستی آن ضمیمه بسته درخواستی گردیده به آدرس ذیل ارسال گردد. Visa Section
  Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in London
  ۳۱ Princes Gate
  Exhibition Road
  London
  SW7 1QQ
  United Kingdom

در صورت موجودیت اشتباه و اغلاط در فورمه درخواستی و یا تکمیل نبودن فورمه و مدارک لازم، درخواستی از روند مراحل خارج گردیده و فیس آن هم مسترد نمیگردد

بستن