فیس ویزه

نوعیت ویزه وتشریحات: فیس ویزه
ویزه ورودی/تجارتی/توریستی عادی سه ماهه – یکبار ورود £۱۴۰
 ویزه ورودی/تجارتی/توریستی خدمات سریع سه ماهه (اقامت ۳۰ روزه)  £۲۰۰
ویزه ورودی/ تجارتی  شش ماهه کثیرالمسافرت (اقامت ۹۰ روزه) £۴۲۰
 ویزه تجارتی شش ماهه و کثیرالمسافرت (خدمات سریع)  £۶۰۰
ویزه ورودی/ تجارتی یکساله (عادی) (اقامت ۱۸۰ روزه) £۸۰۰
ویزه تجارتی یکساله (خدمات سریع) (اقامت ۱۸۰ روزه) £۹۵۰
ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت £۰
ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت (خدمات سریع) £۱۴۰
ویزه برای زوج افغان £۰
ویزه برای اطفال افغان £۰
فیس پستی برای برگشتاندن اسناد شما £۱۵

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن