امروز : یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶
Home » سفارت » دیپلومات ها

دیپلومات ها

محمد حنیف احمدزی

مستشار

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱
email: ahmadzai@afghanistanembassy.org.uk


محمد یاسر صادق

مستشار

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱
email: sadeq@afghanistanembassy.org.uk


سید مسیح عاطف
سکرتر اول
(امور سیاسی)
Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۳
email: atef@afghanistanembassy.org.uk


بابه خان اسلمی
سکرتر اول
(امور اقتصادی)
Tel: ۰۲۰۳۶۰۹۸۰۲۱
email: babakhan.aslami@afghanistanembassy.org.uk


حامد سلیمی
سکرتر دوم
(امور مالی و اداری)

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

salimi@afghanistanembassy.org.uk


عاقله نرگس رحمانی
سکرتر دوم

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

aqila.rahmani@afghanistanembassy.org.uk


محمد آصف نورزی

سکرتر سوم

(امور قونسلی)

Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۰
email: noorzai@afghanistanembassy.org.uk


دگروال سید هارون نادری
اتشه نظامی

Tel: 020 7225 4751
email: haroon.naderi@afghanistanembassy.org.uk


سکرتر سفیر
Tel: ۰۲۰۷ ۲۲۵ ۴۷۴۳
email: ea@afghanistanembassy.org.uk


Leave a Reply