دیپلومات ها

محمد حنیف احمدزی
مستشار
(امور سیاسی)
شماره تماس: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
Email: ahmadzai@afghanistanembassy.org.uk

احمد سیر دقیق
مستشار
(امور قونسلی)
شماره تماس: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
Email: daqeeq@afghanistanembassy.org.uk

عبدالخالق سمندری
مستشار
(امور مالی و اداری)
شماره تماس: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
Email: samandary@afghanistanembassy.org.uk

احمد نوید نورمل
سکرتر اول
(امور اقتصادی و روابط عامه)
Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
email: noormal@afghanistanembassy.org.uk

سید منصور سید
سکرتر اول
(امور مالی و اداری)
Tel: 02072250095
email: sayed@afghanistanembassy.org.uk

حمیرا سادات دشتی
سکرتر دوم
(امور ساختمانی، امور زنان و حقوق بشر)
Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
email: dashti@afghanistanembassy.org.uk

رفیع اکلیل
سکرتر دوم
(امور قونسلی)
Tel: 02075840146
email: eklil@afghanistanembassy.org.uk

فرامرز حسینی
سکرتر سوم
(امور قونسلی)
Tel: 02075844443
email: husiny@afghanistanembassy.org.uk

دگروال سید هارون نادری
اتشه نظامی
Tel:02072250095
email: hn@afghanistanembassy.org.uk
email: da@afghanistanembassy.org.uk

جگرن ذکرالله محمودی
معاون اتشه نظامی
Tel:02072250095
email: deputy.da@afghanistanembassy.org.uk

سکرتر سفیر
Tel: ۰۲۰۷ ۲۲۵ ۰۰۹۵
email: ea@afghanistanembassy.org.uk

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن