دیپلومات ها

مختارالله مختار

مستشار وزیرمختار
(معاون سفیر – امور سیاسی)
شماره تماس: ۰۲۰۷۲۲۵۰۰۹۵
Email: mukhtar@afghanistanembassy.org.uk

عبدالخالق سمندری

مستشار
(مسئول امور قونسلی)
شماره تماس: ۰۷۳۸۷۴۲۴۰۴۵
Email: samandary@afghanistanembassy.org.uk

سید منصور سید

سکرتر اول
(امور مالی و اداری)
Tel: 02072250095
email: sayed@afghanistanembassy.org.uk

رفیع اکلیل

سکرتر دوم
(امور سیاسی)
Tel: 02072250095
email: eklil@afghanistanembassy.org.uk

فرامرز حسینی

سکرتر سوم
(امور قونسلی)
Tel: 07387424045
email: husiny@afghanistanembassy.org.uk

دگروال سید هارون نادری

اتشه نظامی
Tel:02072250095
email: hn@afghanistanembassy.org.uk
email: da@afghanistanembassy.org.uk

جگرن ذکرالله محمودی

معاون اتشه نظامی
Tel:02072250095
email: deputy.da@afghanistanembassy.org.uk

سکرتر سفیر

Tel: 02072250095
email: ea@afghanistanembassy.org.uk

دکمه بازگشت به بالا