دیپلومات ها

محمد یاسر صادق

مستشار

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱
email: sadeq@afghanistanembassy.org.uk


 


محمد حنیف احمدزی

مستشار

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱
email: ahmadzai@afghanistanembassy.org.ukاحمد نوید نورمل
سکرتر اول
(امور قونسلی)
Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۳
email: noormal@afghanistanembassy.org.ukبابه خان اسلمی
سکرتر اول
(امور فرهنگی)
Tel: ۰۲۰۳۶۰۹۸۰۲۱
email: babakhan.aslami@afghanistanembassy.org.ukعاقله نرگس رحمانی
سکرتر دوم

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

aqila.rahmani@afghanistanembassy.org.ukحمیرا سادات دشتی
سکرتر دوم
(امور مالی و اداری)

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

dashti@afghanistanembassy.org.ukمحمد آصف نورزی

سکرتر سوم

(امور اقتصادی)

Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۰
email: noorzai@afghanistanembassy.org.ukدگروال سید هارون نادری
اتشه نظامی

Tel: 020 7225 4751
email: haroon.naderi@afghanistanembassy.org.ukسکرتر سفیر
Tel: ۰۲۰۷ ۲۲۵ ۴۷۴۳
email: ea@afghanistanembassy.org.uk


دیدگاهتان را بنویسید

بستن