فیس ویزه

  1. ویزه  ورودی / تجارتی / توریستی عادی سه ماهه – تک ورود ۱۴۰٫۰۰ پوند
  2. ویزه ورودی/ تجارتی  شش ماهه کثیرالمسافرت (اقامت ۹۰ روزه) ۴۲۰٫۰۰ پوند
  3. ویزه ورودی/ تجارتی یکساله (کثیرالمسافرت) (اقامت ۱۸۰ روزه) ۸۰۰٫۰۰ پوند
  4. ویزه رودی / ویزه کار برای کارمندان سازمان ناتو(کثیرالمسافرت) ۹۴۰٫۰۰ پوند
  5. ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت ۰٫۰۰ (مجانی)
  6. ویزه برای زوج افغان ۰٫۰۰ (مجانی)
  7. ویزه اطفال افغان ۰٫۰۰ (مجانی)
  8. فیس پستی برای برگشتاندن اسناد شما ۱۵٫۰۰ پوند
دکمه بازگشت به بالا