امروز : یکشنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۶

اخبار سفارت

اطلاعیه صدور پاسپورت

بر اساس قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی ۱۱۹۳ وزارت محترم عدلیه؛ اسناد مورد ضرورت جهت صدور پاسپورت عبارتند از: ۱ - تذکره تابعیت (تائید شده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان) ۲ - ارائه درخواست (ورقه عرض) ۳ - چهار قطعه عکس ۴ - خانه پری فورمه پاسپورت ۵ - رسید فیس/ محصول پاسپورت

د افغانستان د اسلامی جمهوریت د وزارت عدلیه د رسمی جریدی ۱۱۹۳ د پاسپورت د قانون له مخی د پاسپورت صادرولو لپاره لاندی اسناد اړین دی ۱ - د تابعیت تذکره ۲ - د عرض پاڼه ۳ - څلور قطعه عکسونه ۴ - د پاسپورت فورمه ۵ - د پاسپورت د فیس/ محصول رسید