شماره های تماس بخش قونسلی

برای دریافت معلومات در مورد اخذ پاسپورت، ویزه، تذکره غیابی، وکالت نامه، تصدیق اسناد تجاری و تحصیلی وهمچنان ویزه اطفال لطفاً از ویب سایت ما www.afghanistanembassy.org.uk دیدن کنید. برای کسب معلومات در باره پاسپورت ، به ایمیل (passport@afghanistanembassy.org.uk) تماس بگیرید. شماره تماس بخش پاسورت ۰۲۰۷۵۸۴۴۴۴۳ (برای تماس به این شماره لطفا بین ساعات یک تا پنج بعد از ظهر تماس بگیرید) شماره تماس برای تمامی بخش های قونسلی به جزء پاسپورت ۰۲۰۷۵۸۴۰۱۴۶ (برای تماس به این شماره لطفا بین ساعات یک تا پنج بعد از ظهر تماس بگیرید) برای کسب معلومات در مورد ویزه به آدرس ذیل ایمیل بفرستید (visa@afghanistanembassy.org.uk) برای کسب معلومات در مورد عدم مسئولیت جرمی به آدرس ذیل ایمیل بفرستید (crc@afghanistanembassy.org.uk) برای کسب معلومات در مورد وکالت نامه به آدرس ذیل ایمیل بفرستید(poa@afghanistanembassy.org.uk) برای کسب معلومات در مورد تصادیق اسناد به آدرس ذیل ایمیل بفرستید (certificate@afghanistanembassy.org.uk)
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن